تسلیت

نوشته شده توسط Midia Reshadi.

اخبار دانشکده

نوشته شده توسط دکتر رشادی.

جزئیات اخبار دانشکده در لینک:

http://ece.srbiau.ac.ir/news

 آخرین اخبار دانشکده در این بخش  منعکس شود. 

تغییرات برنامه‌زمانبندی امتحان جامع در بخش اخبار دانشکده

اطلاعیه‌های گروه مهندسی کامپیوتر

نوشته شده توسط دکتر رشادی.