قابل توجه دانشجویان دکتری

نوشته شده توسط دکتر رشادی

دانشجویان دکتری که درخواست اخذ درس هوش ماشین را در نیمسال دوم 93-94 دارند، توجه نمایند، براساس توصیه استاد محترم این درس، دانشجویانی این درس را اخذ نمایند که گرایش هوش مصنوعی باشند و درسهای علوم شناختی و نظریه یادگیری را گذرانده باشند. محتوای درس دارای وابستگی به دروس فوق الذکر است.