نکاتی در خصوص تکمیل فرم پروپزال

نوشته شده توسط دکتر رشادی.

فایل‌های پیوست جهت راهنمایی دانشجویان برای تکمیل پروپزال قرار داده شده است.

چک لیست پروپزال

نکاتی در خصوص تکمیل فرم پروپزال

آدرس لینک‌های فوق شامل:

http://computer.srbiau.ac.ir/attachments/article/57/proposal%20check%20list.pdf

http://computer.srbiau.ac.ir/attachments/article/57/Proposal%20Prepration.pdf